Regulamin sklepu internetowego Joanna Cichy z dnia 01.06.2021r.

 

1. Postanowienia ogólne

Sprzedawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.dietetykacichy.pl  jest Joanna Cichy, Warzyn Pierwszy 83, 28-362 Nagłowice.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się mailowo. Adres e-mail sprzedawcy: cichy.jj@gmail.com. 

Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – zbiór zasad i przepisów dotyczących korzystania ze sklepu internetowego Joanna Cichy, dostępny pod adresem www.dietetykacichy.pl,

Klient – podmiot dokonujący zakupu w sklepie internetowym Joanna Cichy.

Sprzedawca – osoba fizyczna Joanna Cichy, Warzyn Pierwszy 83, 28-362 Nagłowice.

Sklep – sklep internetowy Joanna Cichy dostępny pod adresem www.dietetykacichy.pl.

Towar – plik elektroniczny nabywany od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego Joanna Cichy. Jego format zależy od zawartości (formaty to m.in. pdf, doc). Towar nabywany jest za pośrednictwem Sklepu poprzez wysyłkę wiadomości e-mail.

Zamówienie – uzgodnione ze sprzedającymi dostarczenie Towaru o określonej specyfice, zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy oraz po dokonaniu płatności.

 

3. Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta.

Klient nie ma możliwości dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

 

4. Zasady korzystania ze sklepu

4.1. Składanie zamówienia

Aby dokonać zamówienia, klient musi przejść przez następujące etapy:

- wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

- z pozycji koszyka kliknąć przycisk „Zamawiam”

- podać adres email, na który odbędzie się wysyłka Towaru 

- wybrać sposób płatności za zamówienie

- podać dane Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail,, 

- zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,

- wyrazić ewentualne zgody marketingowe. Zamówienie nie może zostać złożone bez wyrażenia zgód marketingowych,

- kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

- po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą. 

Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Kupującego wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy. Towar zostanie wysłany na adres e-mail Kupującego w następującym czasie:

- w przypadku diet gotowych – w ciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty,

- w przypadku jadłospisu indywidualnego – w terminie ustalonym przez obie strony,

- w przypadku konsultacji - w terminie ustalonym przez obie strony.

 

4.2. Realizacja zamówienia

Realizacja zamówień polega na przesłaniu Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail. 

E-mail z Towarem zostaje wysłany do Klienta dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Brak uiszczenia opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od umowy.

 

 

4.3. Korzystanie z Produktu 

Produkt stanowi plik elektroniczny. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej, aktywnego adres e-mail, programu Adobe Acrobat Reader  lub innego pakietu obsługującego format PDF oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem cichy.jj@gmail.com.

 

5. Odpowiedzialność sprzedawcy za korzystanie z Towaru przez Klienta

Towary, znajdujące się w sklepie internetowym nie zostały stworzone poprzez indywidualny wywiad żywieniowy oraz analizy stanu zdrowia Klienta. Sprzedawcy nie posiada informacji o alergii i nietolerancjach pokarmowych Klienta, nieprzyswajania określonych produktów przez Klienta, zaleceń lekarskich co do diety Klienta, schorzeń, chorób lub urazów Klienta, przyjmowanych przez klienta leków i suplementów diety. W związku z takim stanem  rzeczy, Klient przed przystąpieniem do korzystania z Towaru powinien skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Efekty stosowania Towaru mogą się różnić u poszczególnych Klientów. Sprzedawca nie daje gwarancji, iż stosowany Towar przyniesie oczekiwane rezultaty lub nie spowoduje niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, należy zaprzestać stosowania Towaru i skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Towary dostępne w sklepie internetowym nie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, sportowców trenujących wyczynowo, kobiet ciężarnych i karmiących, osób z chorobami przewlekłymi. Każdorazowo przed zastosowaniem Towaru Klient zobowiązany jest skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Sprzedawca nie kontroluje stanu zdrowia Klienta na etapie stosowania Towaru.


6. Prawa autorskie

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

W ramach zakupionych Towarów Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Towarów. Klient jest jedynie upoważniony do wykorzystania Towarów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest udostępnianie i prezentowanie Towarów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem; publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Towaru lub jego części; kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Klienta. 

Klient zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Towarach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym. 7. Odstąpienie od umowy

Klient  ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez informację wysłaną pocztą elektroniczną na adres cichy.jj@gmail.com). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,                     w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.


8. Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Towaru lub procesu zakupowego opisanego w § 4.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: cichy.jj@gmail.com. Powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

W przypadku gdy Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuję się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji.


9.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku                 z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem                                                    o rozstrzygnięcie  sporu wynikłego z zawartej umowy; zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą; skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta sklepu. 

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku z późn. zmianami. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.dietetykacichy.pl.


11. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

12. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.

 

13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.